ULLERES MORADES A LES AULES

CODIs

ULLERES MORADES A LES AULES
ULLERES MORADES A LES AULES

El sistema educatiu actual s'enfronta a molts reptes, entre els quals trobem la interculturalitat, la presència més gran de llengües estrangeres el currículum o el canvi climàtic. Això fa que es desvie l'atenció de la qüestió de gènere a l'escola, de manera que, en contrapartida han sorgit models com la coeducació, una alternativa al model d’escola mixta tradicional que considera que la igualtat d'accés a l'educació és una igualtat d'oportunitats.

Als anys 70 i 80 el concepte de coeducació efectivament estava relacionat amb la igualtat d'accés a l'educació i els mateixos continguts per part de xiquets i les xiquetes. No obstant això, una vegada implementat aquest concepte, es va veure que els resultats no eren òptims i llavors es va obrir un període de reflexió que van derivar en una sèrie de conclusions. Aquestes principalment són que l'escola no és un territori neutre i que tant els coneixements transmesos com el model de transmissió són discriminatoris, és a dir, no tenen en compte la diversitat de gènere.

Això va fer que es repensara el concepte de coeducació i llavors hui dia el model coeducatiu té en compte que l'entorn en el qual es desenvolupa l’activitat educativa és sexista i tots els agents estan impregnats, tant el professorat, com l'alumnat o la institució mateixa. A més, el sistema coeducatiu fa més èmfasi en els valors i no tant en els resultats com podria ser el model d’escola mixta tradicional. Per últim, l'objectiu primer del model coeducatiu és aconseguir transgredir els rols de gènere imposats, és a dir, transformar les relacions entre xiquets i xiquetes, entre homes i dones.

Com aplicar això a la pràctica?

En primer lloc hauria de quedar reflectit al Projecte Educatiu de Centre (PEC). A més, es necessita una formació continuada i específica per al professorat i, finalment, es necessita la implicació de les famílies com a agents socialitzadors de gran importància.

Existeix un manual de codi obert que presenta una sèrie d'activitats de coeducació. Aquest manual és una compilació de fitxes elaborades per professionals de l'educació per a totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat. A continuació veurem tres exemples concrets que he aplicat a l’aula.

La primera fitxa tracta sobre els usos del temps i tot i que està indicada per a educació primària, també es pot adaptar a l'educació secundària. En ella els alumnes tenen una sèrie de tasques domèstiques, com pot ser posar la taula, fer-se el llit, baixar el fem, entre altres. L’alumnat ha de monetitzar aquestes tasques, és a dir, atribuir-los un valor des de 10 cèntims fins a 2 euros. Una vegada han fet això, es produeix una reflexió sobre quants diners guanyaria cada alumna o cada alumne i qui guanyaria més diners a sa casa.

La següent fitxa parla sobre els estereotips de gènere. Als alumnes se’ls dóna una sèrie d'objectes i l’alumnat ha d’indicar si considera que aquest pertany a un home, a una dona o a ambdós sexes. Després d'haver fet les seues classificacions es fa una reflexió.

L’última de les fitxes que veurem també tracta sobre els usos del temps, però aquesta vegada està pensada per a l’alumnat de secundària i batxillerat. L’alumnat té una fitxa amb diferents tasques domèstiques i a la part de dalt hi ha els membres de la família, és a dir, el pare, la mare, altre adult, el germà o germana i els mateixos. Així, els adolescents han de vore en quines tasques participen o col·laboren i després han de fer una gràfica comptant amb el número d'hores que cada persona de la llar inverteix en les tasques domèstiques. Aquesta gràfica és molt visual i porta directament i necessàriament a una reflexió per part de l'alumnat. En definitiva, si volem aconseguir una igualtat real, com a societats ens haurem de plantejar una implementació obligatòria del model coeducatiu.

 

Coeducation: changing the present in classrooms

Current educative system tackles lots of challenges, among which we can find interculturalism, the presence of foreign languages, the curriculum or the climate change. It strays the attention from gender at school, so, in exchange some models have appeared, such as coeducation, an alternative to the traditional model of mixed school which considers that the equal access to education means equal opportunities.

In the seventies and the eighties, the concept of coeducation was related to equal access to education and the same contents for boys and girls. However, once this concept was implemented, they saw the results were not optimal and then they started a period of reflection which originated some conclusions. These principally says that school is not neutral and transmitted knowledge and the model of transmission are both discriminatory, it means, they do not take into account gender diversity.

It made people to reconsider coeducation concept, so, nowadays coeducation model takes into account that the environment in which the activity is developed is sexist and all of the agents are imbued, professors, students or the institution itself. Moreover, coeducation system emphasises values and not really the results such as traditional mixed school model does. Finally, the first objective of coeducation model is to break with imposed gender roles, it means, to change the relationships between boys and girls, between men and women.

How do we put it in practice?

First of all it should be reflected on the educative project of the centre (PEC, in Spanish). Moreover, a continuous and specific formation of teachers is needed and, finally, the implication of families as socialising agents has a great importance.

There is an open source manual which presents some activities of coeducation. This manual is a compilation of files made by education professionals in every educational level. We will see three specific examples I applied my classroom.

The first piece of work is about time use and even though it is suitable for primary school, it can be adapted in secondary school. Students have some house work, as laying the table, making the bed, throwing in the trash, etc. Students have to monetise these tasks, it means, to put them a price between 10 centimes and 2 euros. Once they do it, they reflect about who will earn more money in the class and who will earn more money in the house.

The following piece of work talks about gender stereotypes. Students have some objects and they have to consider if they belong to a man, to a woman or to both sexes. After doing the classification it is made a reflection.

The last piece of work also treats the use of time, but this time it is thought to secondary school. Students have a sheet with different house tasks and above there are family members, it means, father, mother, another adult, brother or sister and themselves. This way, teenagers have to see in which tasks they participate or collaborate and then they have to make a graph with the number of hours each person at home spend in domestic tasks. This graph is very visual and brings the students to reflection. In conclusions, if we want achieve real equality, as a society we have to think about a compulsory implementation of coeducation model.