EXTREMA DRETA: UN FENOMEN EN AUGE

CODIs

EXTREMA DRETA: UN FENOMEN EN AUGE
EXTREMA DRETA: UN FENOMEN EN AUGE

Hi ha gent que pensa que l’extrema dreta és necessàriament una anormalitat del sistema democràtic, però és més normal del que podria semblar. Amb la creació de l’estat-nació els feixismes, o l’extrema dreta, no deixa de ser una forma de dur la defensa d’aquest a l’extrem. Quan aquest estat-nació està en crisi, per tant, és “lògic” que apareguen defensors a ultrança del mateix, de manera que neguen els drets a les minories nacionals, lingüístiques, religioses, sexuals, etc. Per tant, ens trobem amb un fenomen perillós que sempre està present, en major o menor mesura, i la millor forma de combatre’l passa per utilitzar certa intel·ligència.

El discurs de l’extrema dreta no és necessàriament terròs, atés que és gent que busca acabar amb certes llibertats i que, de vegades, ho fa de forma intel·ligent. Quan està en posicions que no tenen poder, l’extrema dreta qüestiona l’statu quo i trau a la llum les contradiccions que té el sistema. Així, té certa lògica –tot i que jo no la compartisc- el discurs en què es dóna prioritat a la gent d’ací abans que a la de fora pel que fa a l’assistència sanitària o a l’educació, per exemple. De manera que si hi ha espanyols pobres, España 2000 dóna menjar als ciutadans de l’estat que són pobres i això ho argumenten d’acord amb el fals discurs que els immigrants són el problema, perquè són privilegiats. Això és un fet objectivament fals, donat que les persones migrades a Espanya estan en pitjors condicions socials i econòmiques.

No obstant això, en aquests discursos no té tanta importància la veritat com la credibilitat. Això ve donat perquè l’estat-nació és molt important per a molta gent, encara que alguns analistes diguen que no. Així, hi ha un brou de cultiu per a l’extrema dreta que és causat per una crisi econòmica i social derivada de la globalització, on molta gent està passant-ho malament per no trobar feina o un lloguer digne. Per això, la gent està predisposada a escoltar discursos d’aquest tipus.

L’extrema dreta creix quan el sistema polític democràtic no explica a la ciutadania la veritat. Un exemple el trobem en els discursos polítics que plantegen el fet d’abaixar els impostos com quelcom positiu, obviant que per a oferir serveis públics, cal pagar impostos. Quan es menteix a la gent i quan hi ha corrupció, se’n deriva un descrèdit del sistema polític democràtic i l’extrema dreta aprofita aquest descrèdit per a acabar amb les llibertats.

L’extrema dreta actual ja no és paramilitar ni estrictament feixista. És una extrema dreta de corbata i elegant que diu les coses de manera moderada. A Europa, fins i tot pot semblar feminista o defensora del moviment LGTBI+, a pesar que realment és homòfoba. Per tant, hem de ser conscients que la democràcia necessita demòcrates i un demòcrata és aquell que respecta el pluralisme lingüístic, sexual, ideològic, etc. Així, hem de fer pedagogia de la democràcia, perquè en cas contrari, l’extrema dreta ho té més fàcil, ja que aspira a posar a l’estat per damunt dels ciutadans amb l’excusa de la pàtria.

Les fronteres dels estats són resultat d’històries concretes com guerres o conflictes i acords diplomàtics, no obstant això, el que és més important que l’estat són les persones. Els estats, en tot cas, són instruments per a afavorir els drets de les persones. Però en un context en què pareix que les tradicions desapareixen, com és el cas de l’aparició de noves formes de matrimoni, hi ha una crisi de valors que condueix a un augment important de l’extrema dreta que, tot i que és minoritària, cal tindre-la present. La millor forma de fer-li front, per tant, és defensar la diversitat i els drets humans, sent capaços d’entendre que la humanitat és diversa i que això és positiu.

 

The far right

There are people who think that far right is necessarily an abnormality of the democratic system but it is more normal than it could seem. With the creation of the state-nation, fascisms, or the far right, are the way of defending it taken to the extreme. So, when this state-nation is in a crisis, it the appearance of defenders to the end of it is “logical”, in order that they deny rights of national, linguistic, religious, sexual, etc., minorities. So, we find a dangerous phenomenon which is always present, to a greater or lesser extent, and the best way of fighting against it means using intelligence.

The far right speech is not necessarily earthy, because they are people who want to end with some freedoms and who, sometimes, do it in an intelligent way. When they are in positions where they have no power, the far right questions the status quo and it brings to light contradictions of system. So, the speech which gives priority to people from here before foreigners on health assistance or education, for instance, has some logic –even though I do not agree–. This way, if there are poor Spaniards, España 2000 gives food to poor citizens of the state and they defend that with the fake speech that says the immigrants are the problem, because they are privileged. It is a fake fact objectively, because people who migrate to Spain are in worse social and economic conditions.

However, in these speeches the truth has not the same importance as the credibility. It is because the state-nation is very important to many people, even though some analysts do not say it does not. So, there is a breeding ground for the far right, caused by a social and economic crisis derived from globalisation, in which lots of people is having bad times because they do not find a job or a decent rental. So, people is predisposed to listen these kind of speeches.

The far right increases when the democratic political system does not explain to citizens the truth. We can find an example in the political speeches which consider the fact of reducing taxes something positive, omitting that it is necessary to pay taxes in order to offer public services. When they lie to people and when there is corruption, there is a discredit of the democratic political system and the far right takes advantage of this discredit in order to end with freedoms.

The current far right is not paramilitary or strictly fascist anymore. It is an elegant far right with ties which talks in a moderate way. In Europe, it can seem even feminist or defender of the LGTBI+ movement, even though it is actually homophobic. So, we have to be conscious that democracy needs democrats and a democrat is who respects linguistic, sexual, ideological, etc., pluralism. So we have to make pedagogy of democracy, because otherwise it will be easier for the far right, because it wants to put the state above citizens with the homeland excuse.

Borders of states are the result of specific stories such as wars or conflicts and diplomatic agreements, however, people are more important than state. States are, in any case, instruments to favour people’s rights. But in a context in which traditions tend to disappear, such as the appearance of new kinds of marriage, there is a crisis of values which leads to an important increase of the far right that, although it is a minority, we have to bear it in mind. So, the best way of facing it is defending the diversity and human rights, being capable of understanding humanity is diverse, which is positive.