UNA NAVALLA SUÏSSA PER A TRANSFORMAR EL MÓN

CODIs

UNA NAVALLA SUÏSSA PER A TRANSFORMAR EL MÓN
UNA NAVALLA SUÏSSA PER A TRANSFORMAR EL MÓN

El teatre pot utilitzar-se com a ferramenta per a aconseguir alguna cosa. Així, pot prendre moltes formes per arribar a un objectiu. Una d’elles pot resultar molt òbvia i és considerar aquesta pràctica com una eina de transmissió cultural, donat que el teatre indubtablement ha sigut utilitzat al llarg de la història per a transmetre qüestions culturals d’una generació a altra. També pot ser una eina d’ensenyament, tal com l’empraven els antics filòsofs per a fer les classes que impartien als seus alumnes. Aquestes classes, realitzades a distints llocs de la ciutat, al capdavall eren també classes teatrals. La història ens ha ensenyat que una altra d’aquestes finalitats és també com a producte publicitari. Per exemple, al franquisme el teatre va ser utilitzat amb aquest fi i també a tota la indústria cinematogràfica creada per Joseph Goebbels a Alemanya durant el Tercer Reich. Per descomptat, una altra forma d’utilitzar-lo és, senzillament, per a entretindre l’espectador, un objectiu tan simple com important.

Hi ha més formes d’emprar aquest art que potser resulten menys òbvies. Un exemple és la seua utilització en la integració social o com un vehicle d’evolució moral i espiritual de les persones. També els actors i actrius, així com els directors fan ús d’aquest per a realitzar investigacions sobre el mateix fet teatral o sobre la teoria teatral. Per tant, podríem dir que el teatre és com una navalla suïssa, una ferramenta multiopcional que ens brinda un gran ventall de possibilitats per a actuar sobre la nostra realitat, de contar-la o, fins i tot, de canviar-la. I, donat que és una eina, emprem-la.

 

A Swiss penknife to change the world

Theatre can be used as a tool in order to achieve something. So, it can take lots of shapes in order to reach an objective. One of them can be obvious and it is to consider this practice as a tool for cultural transmission, because theatre has been used throughout history to transmit cultural questions from one generation to another, without any doubt. It can be a teaching tool too, as ancient philosophes used it to give class to their students. These lessons, which took place in different places of the city, were theatre lessons too. History told us that another aim is as an advertising product. For example, in Franco’s dictatorship theatre was used with this aim and also in all the cinematographic industry created by Joseph Goebbels in Germany during the Third Reich. Of course another way of using it is simply to entertain the audience, a simple and important objective.

There are more ways of use this art which maybe are less obvious. One example is the use in social integration or as a moral and spiritual evolution vehicle of people. Also actors and actresses, as well as directors, use it to do research about the theatre fact or theatre theory. So, we could say theatre is like a Swiss penknife, a multi-option tool which offers a great variety of possibilities to act about our reality, tell it or even change our reality. And, as it is a tool, let’s use it.